Our Team
R&D Team
Liu Anqing
Hardware Engineer
Xue Zenghe
Software Developer
Wang meng
Appearance Designer
Business Cooperation Team
Lv Yingsi
Song Tao
Wang Nana
Wang Wenxin
              Zhao Dongliang
                 Song Yanan
                   Assistant
                       Sun Jia
                     Assistant
Purchasing Team
                    Li Ping
              Yang Chunhong
                  Wang Yuanchao
Storage Team
                   Li Zuochao
                        Tian xin
                         Yang bo